Projekts - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Projekts 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt „mīlestību pret valodu" jaunos vīriešos ar „pretestību pret svešvalodu mācīšanos", paaugstinot viņu interesi un iesaistīšanos valodu mācīšanās kursos, kā arī viņu piedalīšanos mūžizglītības sabiedrībā.

Lai to sasniegtu, projektā izvirzīti šādi atsevišķie mērķi:

  • Izstrādāt tādu svešvalodu mācīšanās metodoloģiju un koncepcijas, kas ietvertu mērķa grupas personīgās intereses attiecībā uz mācību saturu, piemēram, tādas stereotipiskas vīriešu intereses kā futbols, automašīnas, mūzika u.c. Tādā veidā tiks paaugstināta mērķa grupas motivācija un iesaistīšanās svešvalodu mācīšanās procesos un tiks novērsta izstāšanās.
  • Izstrādāt mācību plānu un metodoloģisku rīku komplektu, kas ietvertu mērķa grupas īpašās vajadzības: izstāšanos no mācību procesiem, ilglaicīgu nenodarbinātību jaunu vīriešu starpā, sociāli marģinalizētas personas.
  • Ietvert dažādības aspektus, sevišķi kultūras un sociālos, lai novērstu izstumšanu un citas kultūratšķirības.
  • Iesaistīt informācijas komunikācijas tehnoloģijas kā ļoti noderīgu rīku perspektīvai tālākizglītībai, sevišķi svešvalodu mācīšanās jomā, jo informācijas komunikācijas tehnoloģiju kursu apmeklēšana mērķa grupas vidū tiek uzskatīta par „stilīgāku" nekā svešvalodu kursi.

Izplatīt informāciju par projektu un projekta rezultātus ar dažādu demonstrācijas un diseminācijas aktivitāšu palīdzību, tajā skaitā arī Eiropas multiplikatora semināru visām ES dalībvalstīm.